Privacy verklaring

Home  >>  Privacy verklaring

Waarom een privacyverklaring

Stichting Korenmolen “de Ruiter” is verplicht om u te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacy verklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die de Stichting aan haar vrienden/donateurs/sponsoren aanbiedt.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring maken we duidelijk hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Inleiding

We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

– De persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

– Uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens bij aanmelding als vriend, donateur of sponsor.

– Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van de persoonsgegevens is gewaarborgd.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Algemeen

Stichting Korenmolen “de Ruiter”, gevestigd aan Nigtevechtseweg 24 3633 XT Vreeland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Stichting Korenmolen “de Ruiter”, Nigtevechtseweg 24, 3633 XT Vreeland of via de website:  contact.

Karen Walter is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Korenmolen “de Ruiter”. Zij is te bereiken via info@korenmolenderuiter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Korenmolen “de Ruiter” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres, Postcode en Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Goedkeuring gebruik persoonsgegevens voor intern gebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@korenmolenderuiter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Korenmolen “de Ruiter” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de Stichting.
– U het jaarverslag en uitnodigingen te laten toekomen.
– Als drie jaar achtereen geen donatie is ontvangen, U te informeren dat de persoonsgegevens verwijderd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Korenmolen “de Ruiter” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Korenmolen “de Ruiter”) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Korenmolen “de Ruiter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

“Stichting Korenmolen “de Ruiter” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Korenmolen “de Ruiter” gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Korenmolen “de Ruiter” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@korenmolenderuiter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine redable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Korenmolen “de Ruiter” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Korenmolen “de Ruiter” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@korenmolenderuiter.nl